Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacyjne, nasze Laboratorium Badawcze oferuje kompleksowe pomiary natężenia pola elektromagnetycznego. Pomiary przeprowadzane są wokół źródeł pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez:

 • medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne (diatermie fizykoterapeutyczne, diatermie elektrochirurgiczne, urządzenia do magnetoterapii, itp)
 • instalacje radio i telekomunikacyjne np. urządzenia stacji bazowych sieci komórkowej, linie radiowe oraz inne będące źródłem PEM
 • urządzenia przemysłowe (zgrzewarki dielektryczne, suszarki w.cz)

Zakres akredytacji laboratorium uprawnia do prowadzenia badań dot.: inżynierii środowiska – pole elektromagnetyczne:

W środowisku pracy

Metoda pomiarowa bezpośrednia:

 • pomiar natężenia pola elektrycznego w paśmie częstotliwości  od 20 Hz do 400 kHz: zakres pomiarowy  1 V/m ÷ 25 kV/m
 • pomiar natężenia pola elektrycznego w paśmie częstotliwości  od 100 kHz do 3 GHz: zakres pomiarowy  (0,8 ÷ 1000) V/m
 • pomiar natężenia pola elektrycznego w paśmie częstotliwości  od 3 GHz do 90 GHz: zakres pomiarowy (0,8 ÷ 1000) V/m
 • pomiar natężenia pola magnetycznego w paśmie częstotliwości od 100 kHz do 40 MHz, zakres pomiarowy: (0,01 ÷ 16) A/m
 • pomiar natężenia pola magnetycznego w paśmie częstotliwości od 40 MHz do 1 GHz, zakres pomiarowy: (0,02 ÷ 1,5) A/m
 • Indukcja magnetyczna: – w zakresie częstotliwości: od 20 Hz do 400 kHz zakres: 1μT – 10,0 mT

Z obliczeń:

 • natężenie pola magnetycznego w paśmie częstotliwości: od 20 Hz do 400 kHz oraz od 800 MHz do 90 GHz

 

Metodyka pomiarowa

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2016, nr 4 (90), s.151-180 (metoda uproszczona)

Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy 2017, nr 2 (92), s. 89-131

PN – T- 06580-3:2002 „Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elekromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz. Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.” Metoda dostosowana do obszaru regulowanego, Procedura P-14 „Wykonywanie pomiarów w terenie” – UNI-Net Poland Laboratorium badawcze wydanie nr 13 z dnia 01.05.2020 r.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na pole elektromagnetyczne (Dz. U. 2018, poz. 331).

W środowisku

Metoda pomiarowa bezpośrednia

 • natężenia pola elektrycznego w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych – pomiary szerokopasmowe:
  pasmo częstotliwości od 200 kHz do 3 GHz i zakresie pomiarowym (0,8 – 1000) V/m
  pasmo częstotliwości od 3 GHz do 90 GHz i zakresie pomiarowym (0,8 – 300) V/m
 • pomiar natężenia pola magnetycznego w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnych – pomiary szerokopasmowe:
  pasmo częstotliwości od 200 kHz do 40 MHz i zakresie pomiarowym (0,02 – 16,0) A/m

Z obliczeń:

 • natężenie pola magnetycznego w zakresie częstotliwości: od 10 MHz do 90 GHz

Procedura badawcza: Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku ( Dz.U. 2022 r. poz. 2630).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (z późn. zm.)

Pomiary pola elektromagnetycznego (PEM)

 • Pomiary wykonywane są nowoczesnymi przyrządami z aktualnym świadectwem wzorcowania.
 • Wykonujemy pomiary na terenie całego kraju
 • Posiadamy bogate doświadczenie zarówno w pracach pomiarowych, jak i w opracowaniu dokumentacji wymaganej przepisami prawnymi.
 • Stale podnosimy kompetencje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu doskonalenia systemu jakości, oraz w szkoleniach związanych z wykonywaniem badań w środowisku pracy i w środowisku naturalnym

 

Informacje o planowanych pomiarach PEM

Załącznik – Informacje o planowanych pomiarach PEM

pomiar natężenia pola elektromagnetycznego

Pobierz szczegółowy zakres akredytacji AB 1333

pomiar natężenia pola elektromagnetycznego

Pobierz certyfikat

 

pomiar natężenia pola elektromagnetycznego

Zlecenie badań

pomiar natężenia pola elektromagnetycznego

Karta zgłoszenia skargi/reklamacji

pomiar natężenia pola elektromagnetycznego

Procedura postępowania ze skargami/reklamacjami

 

Kontakt do Labolatorium
UNI-Net Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze 
Warszawa, ul. Bruzdowa 94 A, 02-991 Warszawa
laboratorium@uni.net.pl
Zakres akredytacji AB 1333 zamieszczony jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl