Jako akredytowane Laboratorium Badawcze oferujemy kompleksowe pomiary natężenia pola elektromagnetycznego. Pomiary przeprowadzane są wokół źródeł pól elektromagnetycznych wytwarzanych przez:

 • medyczne urządzenia diagnostyczne i terapeutyczne (diatermie fizykoterapeutyczne, diatermie elektrochirurgiczne, itp)
 • instalacje radio i telekomunikacyjne np. urządzenia stacji bazowych sieci komórkowej, linie radiolinie oraz inne będące źródłem PEM
 • urządzenia przemysłowe (zgrzewarki dielektryczne, suszarki w.cz)

Zakres akredytacji laboratorium uprawnia do prowadzenia badań dot.: inżynierii środowiska – pole elektromagnetyczne:

W środowisku pracy
 • pomiar natężenia pola magnetycznego w paśmie częstotliwości od 100 kHz do 1 GHz i zakresie pomiarowym (0,01-16) A/m (metoda pomiarowa bezpośrednia)
 • pomiar natężenia pola elektrycznego w paśmie częstotliwości  od 100 kHz do 90 GHz i zakresie pomiarowym (0,5 – 200) V/m (metoda pomiarowa bezpośrednia)
 • pomiar natężenia pola magnetycznego w paśmie częstotliwości od 1 GHz do 3 GHz (z obliczeń)

Procedura badawcza; PN – T 06580 – 3:2002 „Ochrona pracy w polach i promieniowaniu elektromagnetycznym o częstotliwości od 0 Hz do 300 GHz.  Metody pomiaru i oceny pola na stanowisku pracy.”

W środowisku ogólnym
 • pomiar natężenia pola elektrycznego w paśmie częstotliwości od 3 MHz do 90 GHz i zakresie pomiarowym (0,5 – 200) V/m (metoda pomiarowa bezpośrednia)

Procedura badawcza: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów ( Dz.U. nr 192 z 2003 r. poz. 1883).
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2013 r. Nr 0 poz. 1232)

Pomiary pola elektromagnetycznego (PEM)

 • Pomiary wykonywane są nowoczesnymi przyrządami z aktualnym świadectwem wzorcowania.
 • Wykonujemy pomiary na terenie całego kraju
 • Posiadamy bogate doświadczenie zarówno w pracach pomiarowych, jak i w opracowaniu dokumentacji wymaganej przepisami prawnymi.
 • Stale podnosimy kompetencje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu doskonalenia systemu jakości, oraz w szkoleniach związanych z wykonywaniem badań w środowisku pracy i w środowisku naturalnym

pomiar natężenia pola elektromagnetycznego

Pobierz certyfikat

Kontakt do Labolatorium
UNI-NET Poland Sp. z o.o. Laboratorium Badawcze 
Warszawa, ul. Syta 126, 02-987 Warszawa
laboratorium@uni.net.pl
Zakres akredytacji AB 1333 zamieszczony jest na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl